Изменение ДБН В.2.2-15-2005

Ці зміни до ДБН поширюються на проектування та реконструкцію житлових будинків.
Вимоги цих змін до Норм є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб-суб’єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності і відомчої належності.
Цей документ призначається для проектних і будівельних організацій, а також Міністерств, відомств і експлуатаційних організацій Вимоги цих Норм є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб-суб’єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності і відомчої належності.

При розробленні проекту зміни №4 до зазначених ДБН враховані нові діючі норми (санітарно-гігієнічні, протипожежні, інженерно-технічного обладнання будинків і споруд) та внесені зміни до основного тексту і до додатка А «Перелік нормативних документів на які наведені посилання» та до додатка Д «Бібліографія»
Перша редакція проекту зміни №4 до ДБН буде направлена на відгуки у 15 установ, проектних і науково-дослідних організацій. За відгуками, які надійдуть від установ буде зроблено «Звід відгуків» та розроблена друга редакція проекту зміни до ДБН.
Зміна №4 має взаємозв’язок з НД підкласу Б.2. «Планування та забудова населених пунктів і територій», підкласу В.2. «Об’єкти будівництва та продукція будівельного призначення».

ЗМІНА №4    ДБН В.2.2-15-2005

Сторінка 1 

«ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ»

 

1. РОЗРОБНИКИ:
Публічне   акціонерне   товариство   «Український 
зональний  науково-дослідний  і  проектний  інститут
по цивільному будівництву» (ПАТ «КиївЗНДІЕП»)
РОЗРОБНИКИ: Куцевич   В.В.,   д-р   арх.,   (науковий   керівник), 
Чернядьєва І.І. Губов Б.М., архітектори


2. ВНЕСЕНО: Департаментом   містобудування,   архітектури   та
планування територій Міністерства регіонального ро-
звитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України


3. ПОГОДЖЕНО: Міністерство охорони здоров’я України
Державна Інспекція техногенної безпеки України

4. ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ  Міністерства  регіонального  розвитку,  будів-
ництва та житлово-комунального господарства Укра-
їни від  __-__-2012  №___
НАБРАННЯ ЧИННОСТІ -__-2013


ТЕКСТ

Вступ Другий абзац викласти у новій редакції: «При проектуванні житлових будинків умовною висотою вище 73,5м до 100м включно слід керуватися вимогами ДБН В.2.2-24»
Пункт 1.2. Посилання на ВСН 61 замінити на «ДБН В.3.2-2».
Пункт 1.3. Посилання на ГОСТ 27751 замінити на  ДБН В.1.2-14
Пункт 1.4. Після слів: „здійснюють з урахуванням” перед словом: „фак-
торів” вставити слова: „рівня відповідальності та”, далі – за текстом.
Пункт 2.2. Посилання на ВСН 62 замінити на «ДБН В.2.2-17».
Пункт 2.6. Замінити посилання:
«СНиП 2.01.01» на: «ДСТУ-Н Б В.1.1-27»;

 


       ЗМІНА №4    ДБН В.2.2-15-2005


Сторінка 2
  
«СНиП 2.02.01» на «ДБН В.2.1-10»;
«СНиП 2.03.01» на: «ДСТУ Б В.2.6-98»;
«СНиП ІІ-22» на: «ДБН В.2.6-162»;
«СНиП ІІ-23» на: «ДБН В.2.6-163»;
«СНиП ІІ-25» на: «ДБН В.2.6-161».
     Пункт 2.12. У кінці пункту додати третій абзац:
«Сходові марші і площадки повинні мати огородження з поручнями, в будинках для осіб похилого віку і сімей з інвалідами — додатково пристінні поручні.
     Пункт  2.29.  У  другому  реченні  слова:  «У  ІІВ  та  ІІІВ  кліматичних  зонах» замінити на:

«У І кліматичному районі та ІІІА кліматичному підрайоні».

У третьому реченні слова: «У ІІІБ та ІVВ кліматичних зонах» замінити на:

«У ІІ, ІV, V кліматичних районах та ІІІБ кліматичному підрайоні», далі – за текстом.
     Пункт 2.50. У першому абзаці посилання: «НРБУ» замінити на: «ДБН 6.6.1.-6.55.001».
     Пункт 2.52. Посилання: «СНиП 2.09.04» замінити на: «ДБН В.2.2-28», посилання:  «ВСН  54»  замінити  на:  «ДБН  В.2.2-23»,  додати  такі  посилання:
«ДБН В.2.2-25, ДБН В.2.2-26»
     Пункт 2.64. В кінці речення, словосполучення:«а в ІІІБ, ІІІВ, ІVB кліматичних зонах» замінити на:«а в ІІ, ІV, V кліматичних районах та ІІІБ кліматичному підрайоні»
     Пункт 3.1. Замінити позначення:
«СанПиН 3077» на: «СН 3077»;
«СанПиН 1304» на: «СН 2304»;
«СанПиН 2152» на: «СН 2152»;

 


         ЗМІНА №4    ДБН В.2.2-15-2005


Сторінка 3 
  
«ДержСанПіН 239» на: «ДСанПіН 239»;
«СанПиН 42-123-5777» на: «СП 42-123-5777»;
«СанПиН 5781» на: «СП 5781»
      Пункт  3.3.  У  другому  реченні  слова:  «згідно  з  ДСТУ-Н  „Настанова  з розрахунку  інсоляції  об’єктів  цивільного  призначення»  (2009)  замінити  посиланням на: «ДСТУ-Н Б В.2.2-27», далі – за текстом.
      Пункт 3.8. У першому реченні слова: «ІІІБ, ІІІВ і ІVВ кліматичних зон» замінити  на:  «ІІ,  ІV,  V  кліматичних  районах  та  ІІІБ  кліматичному  підрайоні», далі – за текстом У другому реченні слова: «ІІІБ і ІVВ кліматичних зон» замінити на: «ІІ кліматичного району та ІІІБ кліматичного підрайону», далі – за текстом.
      Пункт 3.9. Після посилання на: «СНиП ІІ-12” додати: „ДБН В.1.2-10».
      Пункт 4.23. Викласти в новій редакції: «Кабельні  лінії  і  системи  електропроводки  повинні  відповідати  вимогам  пожежної безпеки згідно з положеннями  ДБН В.2.5-23.»
      Пункт 5.10 доповнити такими положеннями:
«При новому будівництві допускається проектувати житлові будинки без улаштування  сміттєпроводів  за  умови обладнання  всіх  квартир утилізаторами (подрібнювачами) залишків харчових продуктів для оброблення (перероблення)  побутових  відходів  та  влаштування  окремого  ліфта  для  перевезення твердих відходів згідно з положеннями ДСанПіН 145.
При  реконструкції  багатоповерхових  житлових  будинків  дозволяється  закривати або демонтувати  сміттєпроводи  за  умови  виконання  вимог,  викладених ДСанПіН 145.
Примітка. Необхідно провести розрахунок про навантаження на водопроводні, каналізаційні та електромережі у зв´язку з обладнанням всіх квартир утилізаторами за завданням на проектування.»

 


                        ЗМІНА №4    ДБН В.2.2-15-2005

 

Сторінка 4
  
      Пункт 5.24. У другому абзаці посилання: «СНиП 2.04.07» замінити на: «ДБН В.2.5-39».
      Пункт 5.42. Посилання „РД.34.21.122” замінити на: «ДСТУ Б В.2.5-38».
      Пункт 5.47. Посилання „ДБН В.2.5-13” замінити на: «ДБН В.2.5-56».
      Пункт 5.55. Посилання „РД.34.21.122” замінити на: «ДБН В.2.5-38».
      Пункт 6.1 Додати перший абзац :
«Енергоефективність  житлових  будинків  повинна  відповідати  вимогам ДСТУ-ЗТ Б В.2.2-34 та ДСТУ Б EN ISO 13790:»
У  другому  абзаці  у  кінці  речення  додати:  ДБН  В.2.6-33 ,  ДСТУ-ЗТ  Б В.2.2-34.
      Пункт 6.2 У кінці речення додати: ДСТУ Б В.2.6-45, ДСТУ Б В.2.6-47, ДСТУ Б В.2.6-90.
Додаток А.  Вилучити такі нормативні посилання: 
«ДБН В.2.5-13-98*  Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд»;
«ВСН  60-89/Госкомархитектуры  Устройство  связи,  сигнализации  и  диспетчеризации  инженерного  оборудования  жилых  и  общественных  зданий. Нормы проектирования (Улаштуванн  я зв'язку, сигналізації та диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадянських будинків. Норми проектування)»;
«ПУЭ-86  Правила  устройства  электроустановок  (Правила  улаштування електроустановок)».
Замінити такі нормативні посилання:
«СНиП 2.01.01-82    Строительная    климатология    и    грофизика»    на  «ДСТУ-Н В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі.. Будівельна кліматологія»;

 


                        ЗМІНА №4    ДБН В.2.2-15-2005

Сторінка 5
  
«СНиП 2.09.04» на «ДБН В.2.2- 28:2010  Будинки адміністративного та побутового призначення»
«ВСН 54-87/Госгражданстрой.Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования» на: «ДБН В.2.2-23:2008 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі.»
«ВСН 61-89(р) Госкомархитектуры. Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования» на:"ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки." Реконструкція та  капітальний ремонт»;
«РД 34.21.122-87/Минэнерго СССР, Госстрой СССР Инструкция по  устройству молниезащиты зданий и сооружений» на: «ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блисковозахисту будівель і споруд».
Позначення документів замінити новими:
Позначення «ДБН В.2.2-9-99» замінити на «ДБН В.2.2-9-2009»;
позначення «ДБН В.2.5.-23-2003» замінити на «ДБН В.2.5.-23:2010»;
позначення «Сан ПиН 3077-84» замінити на «СН 3077-84»;
позначення «Сан ПиН 1304-82» замінити на «СН 1304-82»;
позначення «ПУЕ-2006» замінити на «ПУЕ:2009». 
Доповнити такими документами:
ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків
ДБН В.2.2-25-2009 Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства).
ДБН В.2.2-26:2010   Будинки і споруди.. Суди
ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту;
ДСТУ-ЗТ Б В.2.2-34:2011 Енергоефективність будинків.
ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергоефективність будинків. Розрахунок

 


                               ЗМІНА №4    ДБН В.2.2-15-2005

Сторінка 6 
  
енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDT).
ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації.
ДСТУ Б В.2.6-45:2008 Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови.
ДСТУ Б В.2.6-47:2008 Вікна та балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови.
ДСТУ Б В.2.6-90:2009 Вікна, двері та ворота дерев’яні. Номенклатура показників.
ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи;
Перенести  документи до Додатка Д «Бібліографія»:
«ВСН  60-89/Госкомархитектуры  Устройство  связи,  сигнализации  и  диспетчеризации  инженерного  оборудования  жилых  и  общественных  зданий.
Нормы проектирования (Улаштуванн  я зв'язку, сигналізації та диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадянських будинків. Норми проектування)»;

 


                                   ЗМІНА №4    ДБН В.2.2-15-2005

Сторінка 7 
  
Додаток Д «Бібліографія»викласти у новій редакції:
Додаток Д
БІБЛІОГРАФІЯ
1. НАПБ 0.5.012-91 Технологічна інструкція. Порядок улаштування,
монтаж засобів системи оповіщення про пожежу
2. НАПБ А.0.1.001-2004   Правила пожежної безпеки в  Україні.
3. НАПБ Б.07.005-86          Определение категорий помещений и 
(ОНТП 24-86)                 зданий по взрывопожарной и пожарной
безопасности.
4. ДНАОП 0.00-1.02-99    Правила будови і безпечної експлуатації
ліфтів.
5. Лифты... Каталог-справочник. -М.,1981
6. Нормали архітектурно-планировочных элементов жилых и общест-
венных зданий с учетом использования их инвалидами.пособие по про-
ектированию/под ред. В.В.Куцевича-К.КиевЗНИИЭП,1999.
7. Житловий кодекс України (проект), 2005;
8. Земельний кодекс, 2000.

 


                              ЗМІНА №4    ДБН В.2.2-15-2005

В.о. Генерального директора
ПАТ «КиївЗНДІЕП»
Є. Гордієнко

 

Директор з наукової діяльності  та
архітектури ПАТ «КиївЗНДІЕП»
С.Єжов 

 

Науковий керівник, —
керівник НДАЦ  
 В.Куцевич

 

Заст. керівника НДАЦ 
Б. Губов

 

Відповідальний виконавець,
 ст. науковий співробітник
І.Чернядьєва

 

Скачать с сайта ЗМІНА №4 ДБН В.2.2-15-2005 без задержек и бесплатно файлом в формате .pdf

Скачать файл: proekt-Zmna-4-do-DBN-V.2.2-15-2005-Zhitlov-budinki.-Osnovn-polozhennya.pdf
Посмотреть онлайн файл: proekt-Zmna-4-do-DBN-V.2.2-15-2005-Zhitlov-budinki.-Osnovn-polozhennya.pdf

 

Файлы .PDF легко, быстро и лучше всего просматривать программой WinDjView, скачав ее у нас.

 Вместо тяжелого и неповоротливого Adobe Acrobat Reader.

Ваше мнение

{vote}
free counters

Добавить комментарий

Оставить комментарий

  • Смайлы и люди
   Животные и природа
   Еда и напитки
   Активность
   Путешествия и места
   Предметы
   Символы
   Флаги
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив